Usługi

Firma "Kartago" świadczy usługi z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego:

OPRACOWANIA PROFESJONALNYCH DOKUMENTACJI TECHNICZNYCH:

 • instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
 • aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
 • sporządzanie i przekazywanie do miejscowego komendanta powiatowego(miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej dokumentacji (wyciągów z instrukcji bezpieczeństwa pożarowego) w celu ich wykorzystywania na potrzeby planowania, organizacji i prowadzenia działań ratowniczych,
 • operatów pożarowych,
 • opinii technicznych z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
 • procedur i planów ewakuacji,
 • raportów bezpieczeństwa pożarowego obiektów,
 • analiz i ocen stanu bezpieczeństwa pożarowego obiektów,
 • instrukcji postępowania na wypadek pożaru lub innego zagrożenia podczas imprez masowych,
 • planów dostosowania obiektów do wymagań ochrony ppoż.,
 • planów poprawy stanu zabezpieczenia ppoż. obiektów,
 • doboru i rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego,
 • oceny stanu bezpieczeństwa pożarowego obiektów,
 • prowadzenie wymaganej dokumentacji z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
 • doboru i rozmieszczenia oznakowania ewakuacyjnego i ochrony ppoż.,
 • scenariuszy ćwiczeń ewakuacyjnych.

Firma świadczy również usługi związane z:

 • Okresowymi konserwacjami i przeglądami hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych.
 • Badaniami wydajności i ciśnienia w hydrantach wewnętrznych i zewnętrznych.
 • Przeglądami i konserwacją gaśnic.
 • Impregnacją ogniochronną tkanin, drewna, stali.
 • Zabezpieczeniem pożarowym przejść i przepustów instalacyjnych,
 • Okresowym przeglądem i konserwacją, a także pomiarami natężenia oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.
 • Oznakowaniem obiektów znakami ochrony przeciwpożarowej oraz ewakuacyjnymi,
 • Pomocą w realizacji nakazów pokontrolnych,
 • Okresowymi przeglądami i konserwacjami drzwi przeciwpożarowych,

PONADTO OFERTA OBEJMUJE:

Pomoc w przygotowaniu obiektów:

 • do odbiorów technicznych z zakresu ochrony przeciwpożarowej przed rozpoczęciem ich użytkowania,
 • do kwalifikacji na letni wypoczynek dzieci i młodzieży,
 • do kategoryzacji w zakresie świadczenia usług hotelarskich,
 • przed przeprowadzeniem czynności kontrolno-rozpoznawczych wykonywanych przez organy PSP,

oraz w zakresie:

 • konsultacji na budowach w trakcie realizacji inwestycji,
 • przeprowadzania próbnej ewakuacji wraz z przygotowaniem personelu do jej wykonania,
 • porad z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
 • stałego lub okresowego nadzoru nad bezpieczeństwem pożarowym w obiektach,
 • szkolenia teoretycznego i praktycznego,
 • doradztwa i konsultacji techniczno - prawnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej.