Akty prawne

Wybrane podstawy prawne w kontekście realizacji obowiązków wynikających z zakresu ochrony przeciwpożarowej spoczywających na Właścicielu, Zarządcy, Dzierżawcy obiektu, terenu.

1.Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z późn. zm.). Art.4 określa m.in. następujące zadania:

 • przestrzeganie przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych;
 • wyposażenie budynku, obiektu budowlanego lub terenu w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice;
 • zapewnienie konserwacji oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie;
 • zapewnienie osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji;
 • przygotowanie budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej;
 • zapoznania pracowników z przepisami przeciwpożarowymi;
 • ustalenia sposobów postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej mogą wykonywać osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje !

2.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719). W/w reguluje m.in. obowiązki dotyczące:

 • okresowych przeglądów, konserwacji urządzeń ppoż.
 • opracowywania i aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
 • oznakowania znakami zgodnymi z PN dróg, wyjść ewakuacyjnych, sprzętu gaśniczego,
 • stosowania systemów sygnalizacji pożaru, dźwiękowych systemów ostrzegawczych, gaśnic, instalacji wodociągowych przeciwpożarowych,
 • praktycznego sprawdzenia warunków i organizacji ewakuacji z obiektu

(wymagane powiadomienie miejscowego komendanta PSP o terminie przeprowadzenia ćwiczeń)

3.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.).

W tym rozporządzeniu można odnaleźć zapisy dot. m.in konieczności stosowania:

 • oświetlenia awaryjnego
 • wydzieleń pożarowych,
 • oddymiania lub zapobiegania zadymieniu,
 • odpowiednich elementów wystroju wnętrz,
 • wymagań szczegółowych dla obiektów zakwalifikowanych do poszczególnych kategorii zagrożenia ludzi,

4.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę i dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030). Przepis zawiera:

 • szczegółowe informacje związane z zapewnieniem przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru,
 • wymagania dla hydrantów zewnętrznych, pompowni przeciwpożarowych,
 • określenie wymaganych ilości wody do celów przeciwpożarowych,
 • wskazanie obiektów, do których wymagane jest doprowadzenie dróg pożarowych,
 • przedstawienie parametrów technicznych dla dróg pożarowych,

5.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 121, poz. 1137 z późn. zm.). W przepisie określono m.in.:

 • rodzaje obiektów podlegających uzgodnieniu z rzeczoznawca ds. zabezpieczeń ppoż.,
 • informacje dot. powoływania rzeczoznawców ds. zabezpieczeń ppoż.,

6.Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268 z późniejszymi zmianami)

 • spełnienie wymagań przeciwpożarowych potwierdza się:
 • opinią właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Staży Pożarnej.

7.Ustawa z dnia 13 stycznia 2012 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 65, poz. 504 z późniejszymi zmianami)

Organizator nie później niż na 30 dni przed planowaną impreza zwraca się do właściwych miejscowo: komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji i komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, dysponenta zespołów ratownictwa medycznego i państwowego inspektora sanitarnego z wnioskiem o wydanie opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach;

8.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 sierpnia 2009 r. w sprawie zakresu instrukcji postęw przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej.

 • szczegółowe informacje w zakresie sporządzania dokumentacji dot. postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej

ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ W SPRAWIE WARUNKÓW, JAKIE MUSZA SPEŁNIAĆ ORGANIZATORZY WYPOCZYNKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE ZASAD JEGO ORGANIZOWANIA I NADZOROWANIA ZE ZMIANAMI WYNIKAJACYMI Z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 9 GRUDNIA 2009 R. (Dz.U. 2009 nr 218 poz. 1696)

Konieczne przedstawienie w Kuratorium kopii wydanej właścicielowi, zarządcy lub użytkownikowi obiektu opinii właściwej miejscowo komendy powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej lub protokołu okresowej kontroli Państwowej Straży Pożarnej, w zakresie spełnienia przez obiekt wymagań przeciwpożarowych.

Ważna informacja !

Art. 4. Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z późn. zm.) wskazuje kto może realizować czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

2. Czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej mogą wykonywać osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.

 • 2a. Osoby wykonujące czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, polegające na zapobieganiu powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, niezatrudnione w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt 1a–5 i 8, powinny posiadać wykształcenie wyższe i ukończone szkolenie specjalistów ochrony przeciwpożarowej albo mieć wykształcenie wyższe na kierunku inżynieria bezpieczeństwa pożarowego lub tytuł zawodowy inżyniera pożarnictwa lub uzyskać uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu inżyniera pożarnictwa w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w Konfederacji Szwajcarskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego – inżyniera pożarnictwa.
 • 2b. Osoby wymienione w ust. 2a, wykonujące czynności wyłącznie w zakresie wynikającym z ust. 1, powinny posiadać co najmniej wykształcenie średnie i ukończone szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej lub mieć tytuł zawodowy technika pożarnictwa lub uzyskać uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu technika pożarnictwa w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w państwach członkowskich Europej-skiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w Konfederacji Szwajcarskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego – technika pożarnictwa.